در این فیلم می توان به صورت مختصر با تاریخچه و چگونگی ساخت فشارسنج های بوردن آشنا شد