تیوب بوردن مدل حلزونی

شکل یک تیوب بوردن مدل حلزونی و اجزای آن را نشان می دهد