نمونه گیج فشار بوردن

یک نمونه تصویر از یک گیج فشار بوردن تیوب از شرکت بزرگ ابزار دقیق ویکا است.