تصویر داخل یک گیج فشار بوردن بوردن با تیوب مدل مارپیچ