تصویر یک اسنابر فیلتری از نمای بالا

تصویر یک اسنابر فیلتری از نمای بالا که دیسک متخلخل آن مشخص است