تصویر داخلی اسنابر فیلتری

در این تصویر می‌توان داخل یک اسنابر فیلتری به همراه دیسک متخلخل آن را مشاهده کرد. همچنین انواع مختلفی از دیسک‌ها نشان داده شده.