تصویر مکانیسم یک اسنابر قابل تنظیم

تصویر مکانیسم یک اسنابر قابل تنظیم به وسیله کنترل روزنه را نشان می‌دهد