طرح های مختلف فشارسنجی با گیج دیافراگمی

در این تصویر می‌توان طرح های مختلف فشارسنج دیافراگمی را مشاهده کرد