در این فیلم می‌توان به صورت اجمالی مقایسه بین دو نوع فشارسنج مطرح بوردون و دیافراگم را مشاهده کرد