تصویر دیافراگم‌های فشارسنجی

صویر دیافراگم‌هایی که در فشارسنج‌های دیافراگمی استفاده می‎شوند.