تصویر چند نمونه دیافراگم‌های فشارسنجی

تصویر چند نمونه از دیافراگم‌های فشارسنجی را نشان می‌دهد