طرح های مختلف گیج فشار دیافراگمی

در این تصویر می‌توان طرح های مختلف فشارسنج دیافراگمی را مشاهده کرد