اندازه گیری فشار تفاضلی(اختلاف فشار) با گیج فشار کپسولی