کاتالوگ گیج فشار تفاضلی(اختلاف فشار) اشکرافت مدل ۵۵۰۳